Pracodawca chcący zatrudnić obcokrajowca nieposiadającego polskiego obywatelstwa w zakresie przewozu międzynarodowego, w pierwszej kolejności powinien uzyskać świadectwo kierowcy.

Czym jest świadectwo kierowcy?

To poświadczenie, na podstawie którego kierowca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE dopuszczony, zostaje do pracy w charakterze międzynarodowego licencjonowanego przewoźnika towarów w przedsiębiorstwie transportowym działającym na terytorium Polski.

Obowiązek posiadania świadectwa kierowcy reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (art. 32 a): „Do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy Unii Europejskiej dotyczące świadectwa kierowcy”.

W jaki sposób uzyskać świadectwo kierowcy?

Organem wydającym świadectwo kierowcy jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dokument wydawany zostaje na wniosek pracodawcy (w formie pisemnej lub elektronicznej) posiadającego licencję wspólnotową. Obok wniosku o wydanie świadectwa kierowcy, pracodawca zobowiązany jest także złożyć szereg dokumentów dodatkowych, w tym:

 • kopię licencji wspólnotowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez niego wymagań wyszczególnionych w art. 39a Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (świadectwo kwalifikacji zawodowej, badanie psychologiczne i lekarskie),
 • kopię dokumentu potwierdzającego legalne zatrudnienie cudzoziemca na terenie RP (karty pobytu na terytorium kraju, karty Polaka lub zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium kraju),
 • kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu,
 • kopię paszportu (strony z danymi pracownika),
 • kopię prawa jazdy.

Koszty wydania świadectwa kierowcy

Stawka opłaty skarbowej z tytułu uzyskania zaświadczenia uzależniona jest od okresu, na jaki ma ono zostać wydane:

 • 40 zł (do 5 lat),
 • 30 zł (do 4 lat),
 • 20 zł (do 3 lat),
 • 15 zł (do dwóch lat),
 • 10 zł (do 12 miesięcy).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz dowodem wpłaty należy wysłać na adres Biura ds. Transportu Międzynarodowego w Warszawie: ul Prosta 69.

Wydanie świadectwa kierowcy

Wydanie świadectwa kierowcy poprzedzone jest szczegółową weryfikacją wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi przez urzędników Biura ds. Transportu Międzynarodowego pod kątem poprawności ich wypełnienia.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, wnioskodawca w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia zobowiązany jest do uzupełnienia wskazanych braków. GITD w oparciu o kompletną i właściwie wypełnioną dokumentację, wydaje pracodawcy świadectwo kierowcy wraz z odpisem.

Odmowa GITD wydania świadectwa kierowcy

W sytuacji odmowy wydania świadectwa pracy ze względów innych, aniżeli niepoprawne wypełnienie wymaganej dokumentacji, pracodawca ma prawo odwołać się od decyzji i żądać ponownego rozpatrzenia sprawy (art.. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 19e60 roku Kodeks postępowania administracyjnego; Dz. U. z 2013 r. poz. 267, t.j. z późn. zm.). Tego typu wniosek pracodawca powinien złożyć w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o odmowie wydania świadectwa kierowcy.

Świadectwo kierowcy to podstawowy dokument uprawniający obcokrajowca do pracy na terytorium Polski. Znajomość procedury wydawania tego dokumentu umożliwia sprawne przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów bez ryzyka popełnienia błędów mogących opóźnić zatrudnienie nowego kierowcy, a co za tym idzie – zahamować realizację przypisanych mu zleceń.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno