Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie (w skrócie ADR, z ang. Dangerous Goods Safety Adviser) to przykład tzw. zawodu regulowanego. By go wykonywać niezbędne jest więc posiadanie zezwolenia, otrzymanego po spełnieniu określonych wymogów, w tym prawnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za organizację oraz zabezpieczenie transportu ładunków niebezpiecznych.

  1. Na czym polega praca doradcy ADR?

Obowiązki dorady ds. bezpieczeństwa w transporcie określa międzynarodowa umowa ADR (Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) oraz przepisy krajowe (art. 15 Umowy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.). Doradca ADR pełni przede wszystkim rolę koordynatora nadzorującego poszczególne etapy przygotowania ładunków niebezpiecznych do transportu. Do jego zadań należy m.in.:

  • szkolenie współpracowników w zakresie zmian przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych,
  • monitorowanie procesu przygotowania towarów niebezpiecznych do transportu zgodnie ze standardami określonymi przez prawo,
  • monitorowanie praktyk przedsiębiorstwa i doradzanie w zakresie wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa oraz dla władz,
  • kontrolowanie, czy pojazd ciężarowy przeznaczony do transportu towarów niebezpiecznych wyposażony jest w odpowiedni sprzęt awaryjny,
  • dobór i oznakowanie opakowań dla poszczególnych towarów w zależności od ich rodzaju,
  • opracowanie planu ochrony, w którym zawarte są wskazówki dotyczące właściwego zabezpieczenia towarów niebezpiecznych przygotowanych do transportu.
  1. Wymagania względem pracy doradcy ADR

Podstawowymi dokumentami, którymi powinien dysponować kandydat ubiegający się o pracę w charakterze doradcy ADR są: dokument poświadczający uzyskanie wyższego wykształcenia oraz zaświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstwa popełnionego przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Konieczne jest także ukończenie specjalistycznego kursu zawodowego, a co za tym idzie – uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie państwowym.

Egzamin na doradcę ADR organizowany jest przez Transportowy Dozór Techniczny i składa się w dwóch części: ogólnej oraz specjalistycznej. Pierwsza dotyczy znajomości ogólnej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa transportu oraz logistyki przede wszystkim pod kątem organizacji przewozu materiałów niebezpiecznych. Druga natomiast ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości treści ustaw regulujących procedury organizacyjno-logistyczne dla tego rodzaju transportu. Uprawnienia na doradcę ADR przyznawane są na okres 5 lat.

  1. Forma zatrudnienia

O obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie mówi art. 15 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz część 1.8.3.1 umowy ADR. Zgodnie z ich treścią, przewoźnik oferujący usługę przewozu towarów niebezpiecznych (wraz z przygotowaniem załadunku, w tym: pakowaniem, załadunkiem oraz rozładunkiem) zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednego eksperta w zakresie bezpieczeństwa.

Doradca ADR może zostać zatrudniony na podstawie umowy o współpracy, o pracę, na zlecenie bądź na świadczenie usług, a także w innych formach zatrudnienia dozwolonych przez prawo.

Doradcy ds. bezpieczeństwa transportu to aktywnie poszukiwani w branży specjaliści, bez udziału których przewoźnicy nie mogą realizować usługi przewozu towarów niebezpiecznych. Rosnące zapotrzebowanie na certyfikowanych pracowników, posiadających szeroką wiedzę o bezpieczeństwie transportu – zarówno ogólną, jak i obejmującą węższą grupę zagadnień związanych stricte z towarami niebezpiecznymi – to argument przemawiający na korzyść związania swojej kariery zawodowej właśnie z tym stanowiskiem.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno