Weryfikacja ocen dotyczących efektywności współpracy pomiędzy kierowcami, a poszczególnymi działami wewnętrznymi firmy to nadrzędny cel badania próbnego, przeprowadzonego pod koniec czerwca 2015 roku.

Kryteria, w oparciu o które przygotowano badanie dotyczą najważniejszych aspektów pracy kierowców, tj:

 • współpracy z Działem Spedycji, opiekunem technicznym i Działem Administracyjnym,
 • pomocy w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej zdanie i odbiór załadunku,
 • terminowych rozliczeń,
 • przeglądów samochodów ciężarowych odstawionych do bazy po powrocie z trasy.

Współpraca z Działałem Spedycji

Efektywna współpraca pomiędzy kierowcą, a spedytorem to jeden z fundamentów terminowości dostaw oraz sprawnie zaplanowanej i zrealizowanej trasy. Wyniki próbnego badania pozwoliły nam na wyodrębnienie wstępnej oceny kondycji współpracy między kierowcami, a działem spedycji pod kątem:

 • szybkości reakcji spedytora na zgłaszany problem oraz najczęściej udzielanej formy pomocy,
 • jakości przekazywanych informacji o szczegółach zlecenia (załadunków, rozładunków, adresów, terminów, itd.),
 • przekazywania z wyprzedzeniem informacji wynikających z dynamicznie zmieniającego się przebiegu trasy (przestojów między rozładunkiem a załadunkiem, terminów kolejnych zleceń).

Współpraca z opiekunem technicznym

Profesjonalne wsparcie opiekuna technicznego to gwarancja bezpieczeństwa kierowcy. Chcąc przeanalizować jakość współpracy na linii kierowca – dział techniczny, w ankiecie umieściliśmy pytania dotyczące:

 • szybkości reakcji działu technicznego na zgłaszane awarie pojazdu,
 • formy pomocy udzielanej kierowcom,
 • szybkości napraw pojazdów oddawanych do serwisu po zakończonej trasie.

Współpraca z rozliczeniowcem

Swobodny kontakt z rozliczeniowcem to kolejna kwestia, na której szczególnie zależy zawodowym kierowcom. Terminowe rozliczenie za liczbę przejechanych kilometrów, ilość tankowań, kosztów poniesionych z tytułu opłat autostradowych czy ewentualnych mandatów świadczą
o profesjonalizmie i odpowiedzialności firmy wobec swoich pracowników.

Oceny kierowców umożliwiły nam analizę bieżącej kondycji tej relacji pod względem:

 • możliwości swobodnego kontaktu z sprawie rozliczeń,
 • możliwości sprawnego wyjaśnienia niezgodności dotyczących wcześniejszych delegacji
  (w tym m.in.: przebiegu trasy, norm paliwa).
 • jakości informacji przekazywanej kierowcy (dotyczących m.in.: przebiegu trasy, miejsc tankowania, mandatów, urządzeń do opłat autostradowych, itd.).

Równie istotną kwestią są terminowo regulowane faktury, o które również zapytaliśmy naszych kierowców.

Współpraca z kierownikiem

Odrębnym zagadnieniem poruszanym w ankiecie była współpraca z kierownikiem. Kierowcy biorący udział badaniu zostali poproszeni o ocenę pracy kierownika swojego działu pod kątem:

 • swobody kontaktu,
 • formy pomocy udzielonej w sytuacji awarii pojazdu podczas trasy.

Ogólna ocena firmy okiem kierowców

Badanie pilotażowe obejmowało również ogólną ocenę firmy pod kątem wizerunkowym. Nasi kierowcy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z:

 • oceną przedsiębiorstwa jako pracodawcy,
 • poziomem zadowolenia z pracy w firmie,
 • czynnikami mogących zwiększyć satysfakcję z wykonywanej pracy.

Ankieta pilotażowa pozwoliła nam wstępnie zapoznać się z oceną poziomu satysfakcji pracy naszych kierowców pod kątem szeroko rozumianej współpracy. Posłużyła również jako niezbędny fundament badania docelowego, które obecnie przeprowadzane jest w naszej firmie. Dzięki szczegółowej analizie otrzymanych wyników, będziemy w stanie już wkrótce przedstawić Wam rzetelne informacje o formie i przewidywanym rozwoju współpracy między zespołem kierowców
a poszczególnymi jednostkami spedycyjno-logistycznymi.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno